Uutiset

Tärkeää pääluottamusmieheltä

19.12.2019

Päätös osa-aikaisen opettajan ja päätoimisen tuntiopettajan velvollisuudesta osallistua opettajatyöpäiviin ja yhteissuunnittelutyöaikaan

Työtuomioistuimen 3.12.2019 antamassa tuomiossa (Nro 118) vahvistettiin, että opetusvelvollisuustyöajassa osa-aikaisena viranhaltijana toimiva opettaja voidaan määrätä osallistumaan OVTES:n mukaisiin opettajatyöpäiviin eli VESO-päiviin ja yhteissuunnittelutyöaikaan ainoastaan osa-aikaprosentin mukaisessa suhteessa.

Kunnallisen viranhaltijalain 11 luvun 55 §:n mukaan viranhaltijan on esitettävä virkasuhteesta johtuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva kirjallinen vaatimus kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava.

Työtuomioistuimen ratkaisua tulee soveltaa myös päätoimiseen tuntiopettajaan.

Vaikka tuomio koski vain osa-aikavirassa olevia opettajia, KT on ohjeistanut kuntia soveltamaan tuomiota myös päätoimisiin tuntiopettajiin jo kuluvana lukuvuonna. Päätoimisilla tuntiopettajilla ei kuitenkaan ole taannehtivia palkkasaatavia toisin kuin osa-aikavirassa olevilla.

Kuluvana lukuvuonna 2019-2020 päätoimisten tuntiopettajien osa-aikaisuus pitää huomioida lukuvuoden aikana vesoissa ja yhteissuunnittelutyöajassa. Kuluvan lukuvuoden osalta mahdollinen tasaaminen tulee tehdä vastaavalla tavalla päätoimisille tuntiopettajille kuin viranhaltijoille.

Luottamusmiehen tulee ohjeistaa, että päätoiminen tuntiopettaja kääntyy rehtorin puoleen, jotta työaika saadaan kuluvan lukuvuoden aikana tasattua työtuomioistuimen päätöksen mukaisesti.  Oletus on, että opettaja on tehnyt ys-ajan täysimääräisesti, ellei työnantaja ole ohjeistanut ottamaan osa-aikaisuutta huomioon.

Terveisin pääluottamusmies

04.04.2020Jäsentiedote
20.03.2020Koronavirus-tiedote
26.02.2020Koulutusraha
24.01.2020Virheitä palkanmaksun yhteydessä
19.12.2019Tärkeää pääluottamusmieheltä